Cần sang gấp tiệm Regal Nails trong trong khu Walmart Dunwoody. Income ổn định, good location. Tiệm mới remode. Xin liên lạc: 678-343-7104