Cần 1 cô giữ 2 trẻ 10 tháng và 4 tuổi lương $1700/ tháng, có phòng riêng ở Arkansas gần Dallas 5hr Xin gọi: 954-249-5868

9 chuồng gà thịt 8 House size 43x530 Build in 2004 1 House size 55x600 Build in 2012 35 acres vùng Siloam Spring Akansas income $600,000 &up LL John (479) 427-6377 479- 427-6377